Przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody

Przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody

Alkoholizm to choroba, która w wielu wypadkach wymaga sięgnięcia po dość radykalne rozwiązania. Należy do nich między innymi wysłanie osoby uzależnionej na terapię wbrew jej woli. Czy takie przymusowe leczenie alkoholika jest skuteczne? W jaki sposób można go skierować na taką terapię i gdzie?

Czym jest i na czym polega przymusowe leczenie alkoholika?

Ogólnie mówiąc, jest to jedna z wielu metod postępowania z osobami uzależnionymi, mająca na celu ułatwienie im wyjście z nałogu. Na przymusowe leczenie uzależnionego od alkoholu składają się:

 • pobyt w ośrodku terapeutycznym;
 • zajęcia terapeutyczne;
 • rozmowy z psychologiem i psychoterapeutą.

Warto przy tym nadmienić, że przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu posiada też prawne regulacje. Podstawę stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kiedy można zgłosić alkoholika na leczenie wbrew jego woli?

Wyżej wspomniana ustawa wskazuje również na to, kto kwalifikuje się do leczenia przymusowego. Są to osoby, które znajdując się w szponach swojego uzależnienia:

 • doprowadzają do rozpadu życia małżeńskiego i rodzinnego;
 • deprawują i demoralizują nieletnich;
 • bywają wyjątkowo uciążliwi dla najbliższego otoczenia;
 • uchylają się od zaspokajania podstawowych potrzeb członków rodziny.

Gdzie można zgłosić alkoholika na leczenie przymusowe?

Sam wniosek o skierowanie na terapię należy złożyć w Urzędzie Gminnym. Natomiast o tym, gdzie konkretnie zostanie odesłana na jej odbycie osoba uzależniona, decyduje sąd. Zazwyczaj są to zamknięte ośrodki leczenia uzależnień.

Jak długo trwa leczenie przymusowe?

Kwestię tą również reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości, w której czytamy, że leczenie nie może trwać krócej niż 3 miesiące, ani dłużej niż 2 lata. To, ile w rzeczywistości potrwa cały proces leczenia, jest bardzo indywidualną kwestią. Wiele zależy bowiem od nastawienia osoby uzależnionej, ale także od konkretnych wskazań, które spowodowały, że osoba ta znalazła się w ośrodku.

Jaki cel ma przymusowa terapia alkoholika?

Tej metodzie przyświeca kilka celów:

 • poprawa kondycji psychicznej i fizycznej pacjenta;
 • modyfikacja jego sposobów myślenia o samym sobie;
 • wyrobienie w osobie uzależnionej nowych nawyków;
 • zachęta do porzucenia nałogu.

Terapia ma również na celu wyjaśnienie alkoholikowi mechanizmów, które doprowadzają go do niekontrolowanego picia oraz naświetlenia mu konsekwencji jego wyborów.

Zgłoszenie alkoholika na leczenie – krok po kroku

Aby osoba uzależniona mogła rozpocząć leczenie przymusowe, należy podjąć szereg kroków.

 1. Zebranie wszelkich dowodów na szkodliwość nadużywania alkoholu przez daną osobę.

Mogą to być nagrania, zeznania świadków czy też wszelkiego rodzaju dokumenty np. notatki z izby wytrzeźwień, opinia psychologa szkolnego o szkodliwym wpływie na zachowanie czy rozwój dziecka alkoholika, zaświadczenia lekarskie/obdukcje – jeśli doszło do aktów przemocy.

 1. Złożenie wniosku o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie w Urzędzie Gminnym.

Wniosek powinien zawierać opis zachowania alkoholika i konsekwencji, jakie są z nim związane. Do wniosku należy dołączyć zebrane dowody. Całość należy złożyć w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja kieruje następnie sprawę do biegłego, który ocenia powagę sytuacji na podstawie wywiadów, rozmów i analizy zebranych dowodów. Następnie sprawa trafia do sądu.

Ostateczną decyzję o skierowaniu na przymusowe leczenie odwykowe wydaje sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu alkoholika.

 1. Otrzymanie skierowania dla alkoholika i decyzji, w której znajdzie się adres placówki oraz termin, w którym osoba uzależniona ma się pojawić w ośrodku. Sąd może wysłać uzależnionego do: prywatnego ośrodka zamkniętego lub publicznej poradni leczenia uzależnień. W obu przypadkach leczenie odbywa się za darmo.

Przymusowe leczenie alkoholika – plusy i minusy tego rozwiązania

Ta forma leczenia alkoholizmu posiada zarówno swoje mocne, jak i słabe strony. Do plusów z pewnością można zaliczyć:

 • odzyskanie poczucia bezpieczeństwa u osób, które znajdowały się w najbliższym otoczeniu uzależnionego;
 • wskazanie uzależnionemu skutecznych sposobów rozładowania napięcia, czy innych trudnych dla niego emocji;
 • uświadomienie członkom rodziny alkoholika, że oni również wymagają wsparcia i pomocy;
 • zachęta alkoholika do porzucenia swojego nałogu.

Jakie są słabe strony tej formy leczenia? Specjaliści twierdzą, że zdecydowana większość uzależnionych wraca do picia. Dzieje się tak u tych osób, które potraktowały pobyt w ośrodku, jako karę, a nie szansę dla siebie.

Przymusowe leczenie alkoholika to ostateczność. Metoda ta nie zawsze kończy się w oczekiwany sposób. Zanim więc zbierzesz dowody i udasz się do odpowiednich instytucji po wsparcie, podejmij próby rozmowy z uzależnionym i nakłonienia go do dobrowolnego podjęcia leczenia. Dopiero wtedy, gdy działania te nie przyniosą rezultatów, a sam alkoholik stanie się zagrożeniem dla siebie, Ciebie i innych, możesz starać się o skierowanie go na przymusowy pobyt w ośrodku. Pamiętaj jednocześnie o tym, aby stanowić wówczas wsparcie dla alkoholika, bo wtedy terapia może okazać się rzeczywiście skuteczna. 

WSZYSTKIE WPISY

Szukasz więcej informacji na temat leczenia uzależnień?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat najskuteczniejszych metod leczenia uzależnień dostępnych obecnie w naszym ośrodku leczenia uzależnień Kryształowy Płomyk prosimy o kontakt z naszym biurem lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Call Now Button